Оприлюднення звітності ТОВ "ФК" ДСК-Капітал "док. 1

Додаток 1
                                                                              до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку              
                                                                              1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"              
                                                                                                                                                     
                                                                                                                        КОДИ            
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01            
Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ДБК-Капітал" за ЄДРПОУ 34509335            
Територія Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе за КОАТУУ 3222410600            
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240            
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг за КВЕД 66.19            
Середня кількість працівників1 7                          
Адреса, телефон 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Святоюріївська,30 к.50, т.5392215                          
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)            
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):                          
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                          
за міжнародними стандартами фінансової звітності                        
                                                                                                                                                     
Баланс (Звіт про фінансовий стан)            
                                                  на 31 грудня 20 15 р.                                                          
                                                                                    Форма N 1 Код за ДКУД 1801001              
                                                                                                                                                     
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Примітки  
1 2 3 4              
I. Необоротні активи 1000                                                  
Нематеріальні активи 34 23       3      
первісна вартість 1001 57 57              
накопичена амортизація 1002 23 34              
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -              
Основні засоби 1010 106 98       3      
первісна вартість 1011 169 169              
знос 1012 63 71              
Інвестиційна нерухомість 1015 - -              
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -              
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -              
Довгострокові біологічні активи 1020 - -              
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -              
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -              
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030                                                  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -              
інші фінансові інвестиції 1035 30000 29712       4      
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -              
Відстрочені податкові активи 1045 - -              
Гудвіл 1050 - -              
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -              
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -              
Інші необоротні активи 1090 - -              
Усього за розділом I 1095 30140 29833              
II. Оборотні активи 1100                                                  
Запаси - 2       5      
Виробничі запаси 1101 - -              
Незавершене виробництво 1102 - -              
Готова продукція 1103 - -              
Товари 1104 - -              
Поточні біологічні активи 1110 - -              
Депозити перестрахування 1115 - -              
Векселі одержані 1120 - -              
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -              
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130                                                  
за виданими авансами 3 4       5      
з бюджетом 1135 - -              
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -              
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - 20       7      
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -              
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9000 9000       5      
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -              
Гроші та їх еквіваленти 1165 229 1030       7      
Готівка 1166 - -              
Рахунки в банках 1167 229 1030              
Витрати майбутніх періодів 1170 - -              
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -              
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань
1181 - -              
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -              
резервах незароблених премій 1183 - -              
інших страхових резервах 1184 - -              
Інші оборотні активи 1190 - -              
Усього за розділом II 1195 9232 10056              
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -              
Баланс 1300 39372 39889              
                                                                                                                                                     
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Примітки  
 
1 2 3 4              
I. Власний капітал 1400                                                  
Зареєстрований (пайовий) капітал 30050 30050       9      
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -              
Капітал у дооцінках 1405 - -              
Додатковий капітал 1410 - -              
Емісійний дохід 1411 - -              
Накопичені курсові різниці 1412 - -              
Резервний капітал 1415 7513 7513       9      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   1113     1979         9      
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )              
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )              
Інші резерви 1435 - -              
Усього за розділом I 1495 38676 39542              
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500                                                  
Відстрочені податкові зобов'язання - -              
Пенсійні зобов'язання 1505 - -              
Довгострокові кредити банків 1510 - -              
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - 2       8      
Довгострокові забезпечення 1520 - -              
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -              
Цільове фінансування 1525 - -              
Благодійна допомога 1526 - -              
Страхові резерви 1530 - -              
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань
1531 - -              
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -              
резерв незароблених премій 1533 - -              
інші страхові резерви 1534 - -              
Інвестиційні контракти 1535 - -              
Призовий фонд 1540 - -              
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -              
Усього за розділом II 1595 - 2              
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600                                                  
Короткострокові кредити банків - -              
Векселі видані 1605 - -              
Поточна кредиторська заборгованість за:                                                    
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -              
товари, роботи, послуги 1615 1 1       8      
розрахунками з бюджетом 1620 662 259       8      
у тому числі з податку на прибуток 1621 658 253              
розрахунками зі страхування 1625 10 14       8      
розрахунками з оплати праці 1630 21 29       8      
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -              
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 2 -       8      
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -              
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -              
Поточні забезпечення 1660 - 42       8      
Доходи майбутніх періодів 1665 - -              
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -              
Інші поточні зобов'язання 1690 - -              
Усього за розділом IІІ 1695 696 345              
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700                  
утримуваними для продажу, та групами вибуття - -              
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -              
Баланс 1900 39372 39889              
                                                                                                                                                     
Керівник         Л.І.Бондаренко                                                          
                                                                                                                                                     
Головний бухгалтер         С.В.Танчик                                                          
                                                                                                                                                     
____________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.