Аудиторський висновок (Звіт) ТОВ "ФК "ДБК-Капітал" за рік, що закінчився 31.12.2012 року.

 

Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, “Карат”, буд. 5-А,

тел/факс (044) 501-44-05,

e-mail: bliskor@gmail.com

 

 

ЄДРПОУ 30116289

п/р 260030000693

в ПАТ Банк “Контракт”

м. Києва, МФО 322465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторський висновок (Звіт)

незалежних аудиторів

та фінансова звітність

ТОВ „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал”

за рік, що закінчився 31.12.2012 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, “Карат”, буд. 5-А,

тел/факс (044) 501-44-05,

e-mail: bliskor@gmail.com

 

 

ЄДРПОУ 30116289

п/р 260030000693

в ПАТ Банк “Контракт”

м. Києва, МФО 322465

 

 

Аудиторський висновок (Звіт)

незалежних аудиторів щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

 „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал”

  станом на кінець дня 31.12.2012 року

 

 

Керівництву ТОВ „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал”

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

 

Звіт щодо фінансової звітності

 

Вступний параграф

Нами була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал” (в подальшому Товариство), яка включає «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2012 року, «Звіт про фінансові результати»  (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5)  за 2012 рік, що закінчився на зазначену дату та  описання важливих аспектів облікової політики.

 

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на  основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також  планування  й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

 

Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал”.

 

 

Висловлення  думки

На нашу думку, фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал” станом на кінець дня 31.12.2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства,  його  фінансові результати  та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу та прийнятої Облікової політики.

 

 

Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи  Товариства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторський висновок (Звіт незалежних аудиторів) щодо вимог інших  нормативних та законодавчих актів:

 

Розкриття інформації відповідно до: “Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовим установами”, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України від 27.01.2004 р. за № 27;

розпорядження Державної  Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.04.2011 р. № 201 «Щодо складання, підтвердження та подання до Державної  Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності»

Основні відомості про аудиторську  фірму:    

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма  “Блискор”  здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року та Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 25 лютого 2010 року № 211/6.

Місце знаходження головного офісу  ТОВ Аудиторської фірми «Блискор»: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, “Карат”, буд. 5-А.

Телефони: (044) 4301741, (044) 3315735,

тел./факс: (044) 5014405.

 

Незалежні аудитори

Шпаковська Тетяна Леонідівна здійснює діяльність на підставі   сертифіката аудитора Серія А № 003342, виданого рішенням Аудиторської палати України № 64 від 26 березня 1998 р. та чинного до 26 березня 2017р, свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ  А№000482 від 13.07.2004 р., та подовженого розпорядженням Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.12.2012р. № 2526 до 26.03.2017р;

Чайка  Валентина Анатоліївна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А №004350, виданого рішенням Аудиторської палати України № 94 від 29 вересня  2000 р. та чинного до 29 вересня  2014р., свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ  А№001793 від 21.03.2011 р. та чинного до 29.09.2014р.

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал” проведено згідно з договором  № 12050100 від 10.05.2012 р., за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Метою аудиту є надання висновку, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до діючого в Україні законодавства  та справедливо і достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає (або не відображає) дійсний фінансовий стан Товариства.  

 

Аудит розпочато 30.07.2012 р., закінчено 20.02.2013 р.

 

Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства стосовно його фінансової звітності за 2012 рік: «Баланс» (Форма №1), «Звіт про фінансові результати»  (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) , описання важливих аспектів облікової політики. 

 

На нашу думку, фінансова звітність Товариства складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні та у відповідності до Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових України.

 

Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиту.

Аудит було  сплановано та проведено з метою  збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок.

Під час аудиту  нами зроблено дослідження шляхом тестування доказів та  обґрунтування сум і інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

 

Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатню кількість інформації для складання аудиторського висновку (звіту) у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

 

Основні відомості про Товариство:

 

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДБК-Капітал»

Ідентифікаційний код юридичної особи

34509335

Місцезнаходження

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Святоюріївська, будинок30, квартира 50

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

11.07. 2006 р.

1 339 102 0000 003339

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

АА  № 712698

Організаційно-правова форма за КОПФГ

240 Товариство з обмеженою відповідальністю

Види діяльності за КВЕД-2010

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Серія ФК № 108 від 14 вересня 2006 року

Реєстраційний номер

13101821

Чисельність працівників на звітну дату

6

Банківські реквізити

КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення № 1 в м. Вишневе, МФО 322904, п/р 2650915998432

 

Ліцензія на здійснення діяльності

Ліцензія серія АВ № 390727 на діяльність із залученням коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Кількість відокремлених підрозділів

1

Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Державного реєстру фінансових установ

Рішення Держфінпослуг від 16.08.2007 р.   № 1753-ФД

Відокремлений підрозділ

Територіально відокремлене безбалансове відділення ТОВ «Фінансова компанія «ДБК-КАПІТАЛ»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу фінансової компанії

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд.194

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія ”ДБК - Капітал” функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та установчими документами.

 

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Облік автоматизовано.

На підставі проведених аудиторських процедур, аудитори зазначають, що бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, наказу про облікову політику.

 

Змін в обліковій політиці Товариства впродовж 2012 року не було.

 

Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року, у цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в  Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та  тотожна  даним фінансової звітності.

 

Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року, у цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в  Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та  тотожна  даним фінансової звітності.

 

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в  Україні, облікові дані достовірні та тотожні  даним фінансової звітності.

 

Статутний капітал Товариства сформований належним чином  та сплачений повністю   у відповідності з Законодавством  України.

 

За результатами діяльності за 2012 рік Товариством одержано чистий прибуток в розмірі 2 052 тис. грн.

 

Вартість чистих активів станом на кінець дня 31.12.2012 р. Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства України (додаток №1).

На підставі отриманих показників фінансової звітності Товариства,  нами проведено аналіз фінансово-господарської діяльності  станом на кінець дня 31.12.2012 р., який наведено у  Додатку №2.

 

На нашу думку, розмір і структура власного капіталу та інші показники і нормативи Товариства станом на  кінець дня 31 грудня 2012 року відповідають  вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 р. № 152.

 

 

       Генеральний  директор                                          Т.Л. Шпаковська

ТОВ АФ «Блискор»

сертифікат А  № 003342

 

Дата видачі  аудиторського висновку:   21  лютого 2013 р.

 

Місце видачі аудиторського висновку: Київська обл., м. Вишгород, “Карат”, буд. 5-А.

 

 

 

 

 

Додаток 1

Розрахунок вартості чистих активів
 станом на кінець дня 31.12.2012  року

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДБК-Капітал»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   34509335  

Одиниця виміру: тис. грн.

Найменування статті 

Код рядка 

За даними балансу, на кінець звітного періоду, тис. грн.

Розрахункові дані на кінець звітного періоду, тис. грн.

АКТИВИ 

  

  

  

Необоротні активи: залишкова вартість

(сума строк 010, 030, 045)

080

30 119

30 119

Оборотні активи: залишкова вартість

(сума строк 180, 210, 230)

260

9 980

9 980

Витрати майбутніх періодів 

270 

2

2

Активи, усього 

     

40 101

40 101

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  

 

 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів: залишкова вартість

(сума строк 415, 416)

430

0

0

Довгострокові зобов'язання

480 

0

0

Поточні зобов'язання: залишкова вартість

(сума строк 530, 550, 570, 580, 590)

620

120

120

Доходи майбутніх періодів 

630 

0

0

Зобов'язання, усього 

 

120

120

Розрахункова вартість чистих активів 

  

39 981

39 981

 

 

 

Генеральний  директор                                                Т.Л. Шпаковська

ТОВ АФ «Блискор»

сертифікат А  № 003342   

м. Київ, 07 лютого 2013 р.

 

 

                                                                                                                                                        Додаток 2

ДОВІДКА

про фінансовий стан Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДБК-Капітал»

Аналіз ліквідності

Назва коефіцієнта

Формула

На початок

звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Нормативне значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1 (р.230+р.240)/ф.1 р.620

25,6443

82,1583

56,5141

0,2-0,35

Коефіцієнт критичної  ліквідності

ф.1 (р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140)/ф.1р.620

25,8936

83,1667

57,2731

0,7-0,8

Коефіцієнт покриття (поточна ліквідність)

ф.1р.260/ф.1 р.620

25,8936

83,1667

57,2731

> 2 збільшення

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

ф.1(р.260 – р.620)

8887,0000

9860,0000

973,0000

> 0 збільшення

 

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

Назва коефіцієнта

Формула

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Нормативне значення

Коефіцієнт загальної заборгованості

(ф.1р.280-ф1р,380)/ф.1 р.280

0,009064134

0,002992444

-0,0061

<1 зменшення

Коефіцієнт плато-спроможності  (автономії) фін стійкості

ф.1р.380/ф.1р.640

0,9909

0,9970

0,0061

>0,5

Коефіцієнт фінансування

ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)/ф.1р.380

0,0091

0,0030

-0,0061

<1 зменшення

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

ф.1(р.260-р.620)/ф.1р.620

24,8936

82,1667

57,2731

>0,1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу  

ф.1(р.260-р.620)/ф.1р.380

0,2277

0,2466

0,0189

>0 збільшення

 

Аналіз майнового стану

Назва коефіцієнта

Формула

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Нормативне значення

Коефіцієнт зносу ОЗ

ф.1р.032/ф.1р.031

0,2921

0,3556

0,0634

зменшення

 

Генеральний  директор                                                   Т.Л.  Шпаковська

ТОВ АФ «Блискор»

сертифікат А  № 003342   

м. Київ, 07 лютого 2013 р.