Фінансова звітність

1. Загальна інформація

Основні відомості про Компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДБК-КАПІТАЛ» (надалі – Компанія) зареєстрована Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 11.07.2006 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за кодом ЄДРПОУ 34509335.

Компанія згідно із вимогами законодавства України є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Компанія є управителем фондів фінансування будівництва і від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Для цього Компанія укладає договір із забудовником, згідно із яким перераховує йому частинами (згідно графіку) потрібні для спорудження об'єкту кошти, в той же час, контролюючи їх використання та хід будівництва.

Як фінансова установа Компанія зареєстрована в Державному реєстрі фінансових установ 14.09.2006 р. за реєстраційним № 13101821 (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 108).

Відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" Компанія утворює Фонд Фінансування Будівництва типу "А" (надалі-ФФБ), в якому поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва.

Для здійснення уставної діяльності Компанія згідно вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", враховуючи положення Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 р. № 1225, отримала ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:

 • серії АБ № 118447 - дата видачі 16.10.2006 р., строк дії ліцензії з 12.10.2006 р. по 12.10.2009 р.;

 • серії АВ № 307939 - дата видачі 23.07.2007 р., строк дії ліцензії з 12.10.2006 р. по 12.10.2009 р.(зміна юридичної адреси);

 • серії АВ № 390727 - дата видачі 24.04.2008 р., строк дії ліцензії з 24.04.2008 р. по 24.04.2013 р.;

 • серії АЕ № 199702 - дата видачі 28.03.2013 р., строк дії ліцензії з 25.04.2013 р. по 25.04.2018 р.

В 2010-2015 роках Компанія діяла на підставі Статуту затвердженого загальними зборами учасників (протокол №29 від 14.05.2010 р.).

Засновниками Компанії є фізичні особи.

Зареєстрований та повністю сплачений в національній валюті статутний капітал Компанії станом на 31.12.2015 р. складає 30 050 тис. грн.

Середня кількість працівників Компанії за 2015 рік по штатному розкладу складає 7 осіб.

Станом на 31.12.2015 р. Компанія має не закритий ФФБ типу А за програмою ПП «Будспецсервіс»: Друга черга багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями по його обслуговуванню та експлуатації по вул. Жовтневій у м.Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області. Залишок коштів на рахунку ФФБ відсутній, у зв’язку із повним виконанням зобов’язань перед Довірителями: Забудовником ПП «Будспецсервіс» об’єкт будівництва введений в експлуатацію в жовтні 2015р., в грудні 2015 р. завершене оформлення у власність Довірителів об’єктів інвестування, Компанією передані Забудовнику кошти оперативного резерву та здійснені повні розрахунки із Довірителями згідно договорів про участь у ФФБ.

 

Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Зборами учасників Компанії 11 лютого 2016 року.

 

Умови, в яких працює Компанія

Діяльність фінансових компаній в Україні відбувалась та відбувається в умовах, пов’язаних з економічними, соціальними та політичними викликами, в умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, зниження платоспроможності та довіри до фондів фінансування будівництва (далі – ФФБ). Майбутній напрямок і наслідки вдосконалення їхнього функціонування на фінансовому ринку наразі невідомі. Представлена фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Хоча керівництво Компанії вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості діяльності Компанії, поточна ситуація в Україні і її подальший можливий розвиток може негативно вплинути на результати діяльності і фінансове положення Компанії, ступінь такого впливу не може бути визначений на даний момент.

 

2. ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВО

 

ЗВІТНОСТІ

2.1. Основа складання фінансової звітності

Концептуальна основа

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Компанії станом на 31.12.2015 р., була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та опублікованих на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Форма та назви фінансових звітів

 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості приклад, інші витрати. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Компанії.

 

Основа оцінки

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Ці принципи застосовувалися послідовно протягом всіх представлених періодів, якщо не вказано інше (див. примітка 2.2).

 

 

 

Валюта обліку і звітності

Національною валютою України є гривня. Гривня є також валютою обліку Компанії і валютою подання цієї фінансової звітності. Усі фінансові дані подані у гривнях, округлених до тисяч.

2.2. Основні принципи облікової політики

Далі наведено основні принципи облікової політики, які застосовувалися Компанією під час підготовки цієї фінансової звітності.

 

Основні оцінки та судження під час застосування принципів бухгалтерського обліку

Компанія використовує оцінки, припущення і професійні судження, які впливають на суми активів і зобов’язань, що відображені в фінансовій звітності за поточний фінансовий рік та відображатимуться в фінансовій звітності за наступний фінансовий рік. Оцінки та судження регулярно переглядаються й базуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи майбутні події, очікування яких за наявних умов є обґрунтованим. Найсуттєвіші оцінки та судження були такими:

Безперервність діяльності

Предствлена фінансова звітніть підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає спроможність компанії реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов’язання у ході звичайної діяльності.

Керівництво Компанії, здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної діяльності та впевнилось, що Компанія має ресурси для продовження діяльності у осяжному майбутньому. До того ж, керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості Компанії здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності здійснювалось виходячи з принципу безперервності діяльності.

Відстрочений актив з податку на прибуток

Відстрочений актив з податку на прибуток визнається стосовно усіх невикористаних податкових збитків, коли існує вірогідність отримання прибутку, що підлягає оподаткуванню в майбутньому, щодо якого збитки можуть бути використані. Судження керівництва необхідні для визначення суми відстроченого активу з податку на прибуток, який може бути визнаний, виходячи з вірогідних строків і розміру майбутнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, разом із стратегією податкового планування.

 

Основні засоби

Компанія визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, зараховується на баланс Компанії за собівартістю. Первісна вартість придбаних основних засобів складається з витрат на придбання та введення їх в експлуатацію.

Після визнання активом об'єкту основних засобів Компанія застосовує оцінку за моделю собівартості, згідно якої він об’єкт обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Витрати на поліпшення об’єктів основних засобів, що призводять до збільшення первісно очікуваних вигід від їх використання, збільшують первісну вартість цих об’єктів. Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а залишкова вартість заміненої частини (компонента) відноситься на витрати в звіті про сукупні доходи звітного періоду.

У разі знецінення основних засобів їх вартість зменшується до вартості очікуваного відшкодування або справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію залежно від того, яка з цих двох величин є вищою. Зменшення балансової вартості відноситься на фінансові результати. Витрати на знецінення активу, визнані в попередніх періодах, сторнуються, якщо відбулася зміна оцінок, застосованих для визначення очікуваного відшкодування, або справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію.

Амортизація

Нарахування амортизації (зносу) основних засобів здійснюється після того, як основні засоби стають придатними для використання, із застосуванням прямолінійного методу з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за такими нормами:


 

офісне приміщення

20 років

офісне та комп’ютерне обладнання

5 років

меблі та інвентар та інші активи

5 років

 

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б в поточний час від продажу цього активу, за мінусом оцінених витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Компанія має намір використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації.

 

Нематеріальні активи

Усі нематеріальні активи Компанії мають кінцевий термін використання і включають програмне забезпечення, ліцензії на право користування програмними продуктами, ліцензію провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Придбані нематеріальні активи капіталізуються на основі витрат, понесених на їх придбання та введення в експлуатацію. Після первісного визнання нематеріальний актив відображається у відповідності до моделі собівартості, тобто відображається за собівартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності.

Витрати, безпосередньо пов’язані з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані, контролюються Компанією і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговування), відносяться на видатки по мірі їх здійснення.

Амортизація нематеріальних активів нараховується лінійним методом протягом очікуваного строку його використання, який становить 5 років.

 

Операційна оренда

Компанія виступає в ролі орендаря в рамках договору операційної оренди офісного приміщення, за яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем Компанії.

Загальна сума орендних платежів за цим договорм відноситься на прибуток або збиток із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди.

 

Операції з фінансовими інструментами

Класифікація фінансових інструментів.

Фінансові активи Компанії залежно від наміру їх придбання класифікуються таким чином:

Цінні папери на продаж. Ця категорія включає інвестиційні цінні папери, які Компанія має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, курсу обміну або цін акцій. Компанія відносить інвестиції до категорії для подальшого продажу в момент їх придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках Компанії та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3-х місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Суми, що стосуються коштів, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів.

Депозити в банках. Це заборгованість кредитних установ зі строком погашення понад 3-х місяців від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями.

Депозити визнаються, коли Компанія розміщує кошти в банках без наміру подальшої торгівлі ними. Ці кошти не пов’язані з похідними інструментами, не котируються на ринку і підлягають поверненню на фіксовану дату або дату, яка може бути визначена.

Інша дебіторська заборгованість, це інші непохідні фінансові активи. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення права на отримання платежу згідно з договором або іншого юридичного права.

Ні аванси одержані, ні аванси видані, ні переплачені податки, збори та обов’язкові платежі не є фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями. Ці суми визнаються за первісно отриманими (сплаченими) сумами.

 

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли вона стає стороною контрактних положень щодо цього інструмента.

Визнання фінансових інструментів здійснюється таким чином:

 • операції з фінансовими інструментами відображаються в звіті про фінансовий стан на дату розрахунку, тобто на дату набуття (передавання) права власності на них;

 • інструменти капіталу, що обліковуються за справедливою вартістю, первісно визнаються за справедливою вартістю;

 • цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, – це фінансові активи, що при початковому визнанні безвідклично відносяться до цієї категорії.

 • кошти, депозити та інша дебіторська заборгованість і всі фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат, що безпосередньо пов’язані з проведенням операції.

 

Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Прибуток або збиток при первісному визнанні виникає лише тоді, коли є різниця між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.

 

 

Подальший облік фінансових інструментів Компанії здійснюється таким чином:

 • інструменти капіталу та цінні папери що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюються під час кожної зміни їх ринкової вартості. Результат від зміни справедливої вартості включається до складу фінансових результатів звіту про сукупні доходи в тому періоді, у якому він виник.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, щодо яких немає інформації про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як дисконтування грошових потоків та аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування. Застосування методик оцінки може потребувати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звітності інформація розкривається в тих випадках, за яких заміна такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни сум прибутку, доходів, витрат, загальної суми активів чи зобов’язань.

 • кошти, депозити та інша дебіторська заборгованість, а також всі фінансові зобов’язання, обліковуються за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки.

Припинення визнання фінансових активів.

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від них іншим чином закінчилися або (б) коли Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду щодо передачі, і при цьому (I) також передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння активом або (II) не передавала і не зберігала, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.

Резерви під зменшення корисності (знецінення) фінансових активів

Витрати від знецінення визнаються в складі фінансових результатів у звіті про сукупні доходи в міру їх виникнення внаслідок однієї або декількох подій (збиткових подій), що відбулися після первісного визнання фінансового активу, і якщо ця подія (або події) впливає (впливають) на розрахункові майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути оцінені достовірно. Збитки, очікувані як наслідок майбутніх подій, незалежно від того, наскільки вони ймовірні, не визнаються.

Основним чинником, який враховує Компанія при оцінці фінансового активу на предмет знецінення, є його прострочений статус.

 

Податки на прибуток.

Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності Компанії відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її первісному визнанні не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію або повинні бути введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде реалізовано тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна буде реалізувати тимчасові різниці.

 

Резерви за зобов'язаннями та платежами.

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.

 

Виплати працівникам та відповідні відрахування

Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає Компанія в обмін на послуги, надані працівниками: зарплата, єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні. Нарахування здійснюються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівниками Компанії. На виплату відпускних та преміальних можуть бути створені резерви.

Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

 

 

Умовні активи та зобов’язання

Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов’язаних з ними економічних вигод є ймовірним.

Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним.

 

Управління активами

Компанія надає послуги з довірчого управління коштами ФФБ. Компанія виступає агентом в рамках таких угод, і його відповідальність обмежується фідуціарними обов’язками, які широко застосовуються в діяльності з довірчого управління активами. Відповідно, Компанія не визнає зобов’язань стосовно фондів в довірчому управлінні, але оцінює необхідність визнання будь - яких резервів стосовно додаткових гарантій, виданих Компанією у зв’язку з діяльністю таких фондів. ФФБ не є юридичними особами за законодавством України. Повноваження з управління діяльністю таких фондів фактично передані Компанії. Фонди мають свої поточні рахунки в банках, на яких утримуються грошові кошти, які ще не були інвестовані в активи, що відповідають вимогам інвестиційної програми певного фонду.

 

 

Визнання доходів та витрат

Доходи і витрати визнаються за принципом нарахування в тому періоді в якому вони здійснені отримані (понесені).

 

Характеристика звітності

 

Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ із врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

 

2.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.

За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовуються. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ та Нематеріальні активи

Вартість основних засобів та нематеріальних активів включає:

 

 

(в тисячах гривень)

Будинки та споруди

Офісне та комп’ютерне обладнання

Меблі та інвентар і інші активи

Нематеріальні активи

Всього

Вартість на 01 січня 2015 р.

 

 

 

 

 

Первісна вартість

Накопичений знос (амортизація)

128

(27)

37

(32)

4

(4)

57

(23)

226

(86)

Балансова вартість

101

5

-

34

140

Надходження

Нарахована амортизація (знос)

-

(7)

-

(1)

-

-

-

(11)

-

(19)

Вартість на 31 грудня 2015 р.

 

 

 

 

 

Первісна вартість

Накопичений знос (амортизація)

128

(34)

37

(33)

4

(4)

57

(34)

226

(105)

Балансова вартість

94

4

-

23

121


 

 1. Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції Компанії представлені вартістю пакету простих імених акцій ВАТ «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ – 33638105). Керівництвом Компанії прийнято рішення для визначення вартості цих акцій залучити незалежного оцінщика. За даними оцінки станом на 31.12.2015 р. середня вартість однієї акції складає 0,2476 грн. (номінальна вартість - 0,25 грн.). Таким чином справедлива вартість простих імених акцій ВАТ «Гідротехпроект» станом на 31.12.2015 р. складає 29 712 тисяч гривень (номінальна вартість - 30 000 тисяч гривень). Керівництво компанії вирішило оцінити вартість цього фінансового актива за справедливою вартістю в розмірі 29 712 тисяч гривень, з відображенням змін в збитках звітного періоду.

 

 

 

 1. Інші активи

Інші активи включають:

 

(в тисячах гривень)

на 31 грудня 2015 р.

на 31 грудня 2014 р.

Інші нефінансові активи

 

 

Видані аванси

4

3

Інша поточна дебіторська

заборгованість

 

9 000

 

9 000

Запаси

2

-

Всього інші нефінансові активи

9 006

9 003

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. представлена заборгованістю за наданою Компанією безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою забудовнику ПП «БУДСПЕЦСЕРВІС». Поворотна фінансова допомога надана строком на 1 місяць. Дебіторська заборгованість є поточною (до 1 року). З огляду на це резерв не нараховувався.

 

 

 1. Фінансові активи

До фінансових активів Компанія відносить кошти на депозитних рахунках у банках, що розміщені на термін більше 3-х місяців.

За станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року розміщених коштів на депозитних рахунках з терміном більше 3-х місяців немає.

 

 1. грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

 

(в тисячах гривень)

на 31 грудня 2015 р.

на 31 грудня 2014 р.

Грошові кошти в касі

-

-

Грошові кошти на банківських рахунках

70

49

Грошові еквіваленти, у т.ч.:

Строкові депозити роміщені в банках зі строком погашення до 3-х місяців

960

 

960

180

 

180

Всього грошові кошти та їх

еквіваленти

1030

229

Розрахунки за нарахованими доходами

20

-

Всього грошові кошти та їх

еквіваленти та розрахунки за нарахованими доходами

 

1050

 

229

 

На 31 грудня 2015 р. і 31 грудня 2014 р. не існувало обмежень щодо використання грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної діяльності. Заборони на використання грошових коштiв немає.

 

 1. Зобовязання

До інших довгострокових зобов’язань Компанії відносяться:

 

 

(в тисячах гривень)

на 31 грудня 2015 р.

на 31 грудня 2014 р.

Інші довгострокові зобовязання

 

 

Заборгованість за розрахунками з учасниками

2

-

Всього довгострокові зобовязання

2

-


 

До складу поточних зобов’язань Компанії відносяться:

 

(в тисячах гривень)

на 31 грудня 2015 р.

на 31 грудня 2014 р.

Зобовязання

 

 

Розрахунки з податку на прибуток

253

658

Розрахунки з бюджетом по інших

податках

 

6

 

4

Розрахунки зі страхування

14

10

Розрахунки з оплати праці

29

21

Заборгованість за товари, роботи, послуги

 

1

 

1

Заборгованість за розрахунками з учасниками

 

-

 

2

Поточні забезпечення, у т.ч.:

забезпечення виплат персоналу

42

42

-

-