Аудиторський висновок. Оприлюднення звітності ТОВ "ФК" ДСК-Капітал "

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо достовірності та повноти

фінансової звітності за 2015 р. станом на 31.12.2015 р.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ»

 

м. Запоріжжя 2016 р.

 

Адресат:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для Загальних зборів учасників та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ» (надалі - ТОВ «ФК «ДБК-КАПІТАЛ»), фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використана для подання до Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – НАЦКОМФІНПОСЛУГ).

Згідно з Договором № 36 від 16 грудня 2015 р. укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4126, виданого за рішенням АПУ 26 березня 2008 р. №188/3,Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 08 квітня 2014 року № 0134, Строк дії Свідоцтва з 08 квітня 2014 року по 28 лютого 2018 року, Свідоцтво про проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого Рішенням АПУ від 31.10.2013 р. № 281/4 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 34509335, зареєстроване Києво-Святошинською районною Державною Адміністрацією Київської області 11 липня 2006 року, свідоцтво № 1 339 102 0000 003339, розташованого за адресою:08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святоюріївська, буд. 30, кв. 50, проведено аудит фінансової звітності за 2015 рік у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.» (Ф. №1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.» (Ф. №2),»Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.» (Ф. №3), «Звіт про власний капітал за 2015 р.» (Ф. №4), «Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.» (Ф. № 5), а також стислий виклад облікової політики та іншої пояснювальної інформації.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ» (далі Товариство) є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Джерелом аудиторської перевірки Товариства за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. були вибрані наступні документи: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.» (Ф. №1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.» (Ф. №2), «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.» (Ф. №3), «Звіт про власний капітал за 2015 р.» (Ф. №4), «Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.» (Ф. №5); договори фінансово-господарської діяльності за 2015 р.; первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансово-господарські операції за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та внутрішні документи Товариства.

 

Опис аудиторської перевірки.

 

Аудит фінансової звітності проведено згідно:

- Закону України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 року № 1576-XII, із змінами та доповненнями;

- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, із змінами та доповненнями;

- Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р № 978-IV, із змінами та доповненнями;

- Закону України «Про бухгалтерский облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями;

- Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, із змінами та доповненнями;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);

- Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України.

- Інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів) які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2316 від 20.12.2012 р;

- Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 р. № 1225 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне у сфері ринків фінансових послуг України від 26.11.2013 р. № 4278);

- Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами і нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 27 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне у сфері ринків фінансових послуг України від 17.10.2013 р. № 3723);

- Інших законодавчих та нормативних Актів України.

Аудит проведено у період з 16 грудня 2015 р. по 15 березня 2016 р.

 

Основні відомості про Товариство

 

Повна назва підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ»

Організаційно-правова форма за КОПФГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ

34509335

Місцезнаходження

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул.Святоюріївська, буд. 30, кв. 50

Дата, місто проведення державної реєстрації

Києво-Святошинською районною державною Адміністрацією Київської області

Дата та номер останньої реєстраційної дії

12 вересня 2012 року

1 339 106 0022 003339

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Чисельність працівників на звітну дату

7 громадян України

Кількість відокремлених підрозділів

Один(довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Державного реєстру фінансових установ № від 30.07.07 р.,рішення Держфінпослуг № 1753-ФД від 16.08.2007 р.) територіально відокремлене без балансове відділення Київська обл., м. Біла Церква, вул.. Сквирське шосе, 194.

Керівник

Бондаренко Лариса Іллівна

Головний бухгалтер

Танчик Світлана Володимирівна

Номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Серії ФК № 108 видане за розпорядженням Держфінпослуг від 14.09.2006 р., реєстраційний номер 13101821

Ліцензія на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Серії АЕ № 199702 - дата видачі 28.03.2013 р., строк дії ліцензії з 25.04.2013 р. по 25.04.2018 р.

Учасники Товариства

громадяни України

Система оподаткування

Загальна

Дата затвердження звітності, та орган управління Товариства

Протокол загальних зборів учасників Товариства № 56 від 11.02.2016р.

Валюта звітності

тис. грн.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал Товариства (Керівник – Бондаренко Лариса Іллівна, головний бухгалтер – Танчик Світлана Володимирівна) несе відповідальність за складання і достовірне подання даної фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV ст..11, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; вибору та застосування відповідної облікової політики; відповідно до вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 27 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 р. № 4451) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2004 р. за № 431/9030 (далі – Порядок) фінансові компанії , та у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Фінансової Компанією,та подається до НАЦКОМФІНПОСЛУГ разом з фінансовою звітністю; облікових оцінок та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА): МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», МСА 510 «Перші завдання з аудиту залишки на початок року», МСА 520 «Аналітичні процедури», МСА 540 «Аудит облікових оцінок у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, », МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»,та інших МСА та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до інших законодавчих і нормативних документів діяльності фінансової Компанії.

МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур аудиту (тестування, опитування, анкетування, запити, підтвердження, сканування, диференціація, дослідження, інспектування, ідентифікація, спостереження, повторне обчислення, підрахунок, перерахунок, інформування, групування, обговорення, порівняння, співставлення, узгодження, аналітичні процедури та ін.) для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур аудиту залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки процедур аудиту, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. При аудиті застосовувався як суцільний, так і вибірковий спосіб документальної перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої безумовно-позитивної думки відносно фінансової звітності Товариства за 2015 р.

 

Висновок - безумовно-позитивний.

 

Висловлення думки

 

На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК-КАПІТАЛ» що додається за 2015 р. станом на 31.12.2015 р. у складі «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.» (Ф. № 1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.» (Ф. № 2), «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.» (Ф. № 3), «Звіт про власний капітал за 2015 р.» (Ф. № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.» (Ф. № 5), відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2015 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2015 рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Розкриття інформації за видами активів.

Вартість активів підприємства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2015 року складає 39889 тис. грн. Загальна сума активів збільшилась порівняно з попереднім періодом на 517 тис. грн.

На нашу думку, визнання, класифікація, оцінка за видами активів та розкриття інформації Товариством про них у фінансовій звітності відображено достовірно та повно у відповідності до встановлених нормативів, зокрема до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Нематеріальні активи.

Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства є нематеріальні активи за первісною вартістю на суму 57 тис. грн. Знос (амортизації) становить 34 тис. грн. Залишкова вартість – 23 тис. грн.

Протягом 2015 року Товариством придбання, вибуття нематеріальних активів не здійснювалось.

Для амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод.

Метод нарахування амортизації нематеріальних активів, що використовується відповідає вимогам МСФЗ та обраній обліковій політиці.

 

Основні засоби.

Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства є основні засоби за первісною вартістю на суму 169 тис. грн. Знос (амортизації) становить 71 тис. грн. Залишкова вартість – 98 тис. грн.

Протягом 2015 року Товариством придбання, вибуття основних засобів не здійснювалось.

Для амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод.

Метод нарахування амортизації основних засобів що використовується відповідає вимогам МСФЗ та обраній обліковій політиці. Переоцінку основних засобів Товариство не проводило. Облік основних засобів ведеться по справедливій вартості за вирахуванням амортизації згідно МСФЗ 16 «Основні засоби».

 

Запаси.

Станом на 31.12.2015 р на балансі Товариства є запаси на суму 2 тис. грн.;

 

Довгострокові фінансові інвестиції.

Станом на 31.12.2015р. Товариство має Довгострокові фінансові інвестиції у сумі 29712 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції Компанії представлені вартістю пакету простих іменних акцій ВАТ «ГІДРОТЕХПРОЄКТ» (ЄДРПОУ – 33638105).

Згідно МСФЗ 9 «Фінансові Інструменти» Керівництво Компанії на дату балансу оцінило довгострокові фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням результату у Ф.2. Приймаючи ММФЗ 9 Товариство вибрало базу оцінки своїх фінансових активів з залученням незалежного оцінщика.

За даними звіту оцінки від 12.01.2015 р. ПП «КФ»ЄКСПОКОМ» ЄДРПОУ – 33528116) середня вартість однієї акції складає 0,2476 грн. (номінальна вартість - 0,25 грн.). Таким чином справедлива вартість простих іменних акцій ВАТ «Гідротехпроект» станом на 31.12.2015 р. складає 29 712 тисяч гривень (номінальна вартість - 30 000 тисяч гривень). Керівництво компанії вирішило оцінити вартість цього фінансового активу за справедливою вартістю в розмірі 29 712 тисяч гривень.

Станом на 01.01.2015 р. інші фінансові інвестиції у балансі були відображені у сумі

30 000 тис. грн., а станом на 31.12.2015 р. у сумі 29712 тис. грн. з відображенням змін в збитках звітного періоду. Сума збитків у сумі 288 тис. грн. була відображена у «Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.» (Ф. № 2).

 

Дебіторська заборгованість.

За 2015 рік дебіторська заборгованість та станом на 31.12.2015 р. складає 9024 тис. грн., у тому числі:

- дебіторська заборгованість за виданими авансами - 4 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 20 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість - 9 000 тис. грн., тобто безвідсоткова поворотна фінансова допомога приватному підприємству, строком на 1 місяць.

Товариством на кінець звітного періоду резерв сумнівних боргів не створювався у відповідності з обліковою політикою.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Облік касових операцій, залишків каси ведеться згідно Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. за № 637, із змінами та доповненнями.

Ведення операцій на рахунках в банку проводиться згідно з вимогами «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 р.

Залишки грошових коштів по рахункам у банках підтверджено довідками обслуговуючих банків і відповідають даним синтетичного обліку.

Залишки грошових коштів станом на 31.12.2015 р. складають 1030 тис. грн.

- по рахункам у банках в національній валюті - 70 тис. грн.

- строкові депозити розміщені в банках зі строком погашення до 3-х місяців - 960 тис. грн.

Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2015 році відсутні.

 

 

Розкриття інформації про власний капітал.

На балансі станом на 31.12.2015 року Товариство має власного капіталу на суму 39542 тис. грн., у т.ч.:

 

Розрахунок розміру власного капіталу Компанії за результатами фінансово- господарської діяльності наведений нижче:

 

Розрахунок розміру власного капіталу згідно даних форми № 1 «Баланс»

 

з/п

Найменування показника

На 31.12.14

На 31.12.15

1

2

3

4

1.

Статутний капітал (ряд. 1400 Балансу), в тис. грн.

30050

30050

2.

Капітал у дооцінках (ряд. 1405 Балансу), в тис. грн.

0

0

3.

Додатковий капітал (ряд. 1410 Балансу), в тис. грн.

0

0

4.

Резервний капітал (ряд. 1415 Балансу), в тис. грн.

7513

7513

5.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(ряд. 1420 Балансу), в тис. грн.

1113

1979

6.

Неоплачений капітал (ряд. 1430 Балансу), в тис. грн.

0

0

7.

Власний капітал

(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6), в тис. грн.

38676

39542

 

Згідно останньої редакції статуту Товариства, яка зареєстрована Києво-Святошинською районною Державною Адміністрацією Київської області 09.07.2010 р. за № 13391030019003359, статутний капітал Товариства становить 30 050 000,00 (тридцять мільйонів п’ятдесят тисяч) гривень.

На дату проведення аудиторської перевірки зареєстрований статутний капітал сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства та сплачено у повному обсязі у встановлені законодавством терміни. Розмір статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам Товариства. Розмір статутного капіталу Товариства, сплачений грошовими коштами, становить 30 050 000,00 (тридцять мільйонів п’ятдесят тисяч) гривень. Розмір Статутного капіталу Товариства відповідає розміру згідно ліцензійним умовам провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, а також розміру визначеному Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978- IV, із змінами та доповненнями.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015 р. складає 1979 тис. грн.;

Облік нерозподіленого прибутку та його використання ведеться у порядку визначеному відповідними нормативними документами з бухгалтерського обліку та Статуту.

На нашу думку, власний капітал та його структура у фінансовій звітності відображені справедливо й достовірно, відповідно до МСФЗ.

 

Відповідність резервного фонду установчим документам.

Згідно Статуту у Товаристві створено резервного фонду у розмірі 25 відсотків від статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку. Станом на 31.12.2015 р. сума резервного капіталу складає 7513,00 тис.грн. Протягом року величина резервного капіталу не змінювалася.

Формування резервного фонду за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства відповідає установчим документам.

 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Нами зроблено аналіз вартості чистих активів Товариства у порівнянні з розміром статутного капіталу товариства станом на 31.12.2015 р. та мінімальним розміром статутного капіталу, встановленого законодавством України, згідно з нормами п. 4 статті 144 Цивільного кодексу України.

Результати розрахунку вартості чистих активів Компанії за 2015рік наведені нижче:

Вартість чистих активів = Активи (39889)- Зобов’язання (345+2) = 39542 тис. грн.;

Вартість чистих активів = 39452 тис. грн. Статутний капітал = 30050 тис. грн.;

За результатами такого аналізу вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 39542 тис. грн., що більше ніж розмір статутного капіталу Товариства та мінімальний розмір статутного капіталу встановленого законодавством на дату створення товариства. Розмір вартості чистих активів ТОВ «ФК «ДБК-КАПІТАЛ» станом на 31.12.2015 р. відповідає вимогам діючого законодавства України.

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

 

Розкриття інформації про зобов’язання.

Станом на 31.12.2015 року довгострокові зобов’язання складають 2 тис. грн.. (розрахунки з учасниками більше одного року).

Визнання, класифікація та оцінка поточних зобов'язань відповідають вимогам відповідних Міжнародних стандартів фінансової звітності. Зобов'язання відображено достовірно. Розмір зобов'язань, відображений у фінансовій звітності, є реальним.

За 2015 р. зобов’язання зменшилися на 351 тис. грн.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2015 р. складають 345 тис. грн., у т.ч.:

- заборгованість постачальникам - 1 тис. грн.;

- розрахунки з бюджетом - 259 тис. грн.;

У тому числі з податку на прибуток - 253 тис. грн.;

- розрахунки зі страхування – 14 тис. грн.;

- поточні забезпечення (резерв відпусток) - 42 тис. грн.;

- розрахунки з оплати праці – 29 тис. грн.;

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку).

Визнання і класифікація доходів та витрат відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В 2015 р. дохід зменшився на 1728 тис. грн. Доход за 2015 рік склав 2656 тис. грн :

- дохід від реалізації (від управління активами ) - 2612 тис. грн.

Інші операційні доходи( доходи від депозитів) – 44 тис. грн.

Затрати у звітному періоді збільшилися порівняно з попереднім на 398 тис. грн. Загальна сума витрат за 2015 р. за даними бухгалтерського обліку – 1790 тис. грн., у тому числі:

Собівартість реалізованої продукції – 493 тис. грн.;

Адміністративні витрати - 666 тис. грн.;

Витрати на збут – 54 тис. грн.;

Інші операційні витрати – 10 тис. грн.

Інші витрати -314 тис. грн. (25 тис. грн. - благодійна допомога, 1 тис. грн. - збереження цінних паперів,уцінка фінансових інвестицій - 288 тис. грн.);

Витрати з податку на прибуток - 253 тис. грн.

За наслідками фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Товариством отримано прибуток в сумі 866 тис. грн.

Фінансові результати Товариства, розкриті у фінансовій звітності за звітний період, достовірні та реальні у відповідності до вимог норм діючого законодавства України.

 

Дотримання вимог нормативно-правових актів.

Товариство дотримується вимог нормативно-правових актів Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що регулюють порядок складання та розкриття інформації Фінансової Компанії, а саме в строки та в порядку, встановлених чинним законодавством, складає та розкриває інформацію щодо фінансового стану Товариства, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів.

 

Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому числи в наслідок шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

 

Стан корпоративного управління.

Формування складу органів корпоративного управління у Товаристві здійснюється відповідно до статуту Підприємства та діючого законодавства.

Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників Товариства. Поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснює директор, призначений загальними зборами учасників Товариства. Рішенням загальних зборів учасників 30.12.2013 р. створено службу внутрішнього аудиту і призначено внутрішнього аудитора (протокол № 41 від 30.12.2013 р.). Фактична періодичність проведення засідань загальних зборів учасників Товариства відповідає вимогам чинного законодавства. Всі питання, які згідно чинного законодавства та Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства, протягом 2015 року виносились на розгляд загальних зборів учасників Товариства, що засвідчено відповідними протоколами.

 

Інформація про пов’язаних осіб.

При перевірці аудитором не виявлено операцій з пов’язаними особами.

 

Інформація про наявність подій після дати балансу.

Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства відсутні.

 

Інформація про ступінь ризику.

Оцінка ступеню ризику Товариства здійснена на основі аналізу результатів розрахунку пруденційних показників діяльності Товариства та даних, на основі яких здійснювався розрахунок зазначених показників діяльності Товариства. Пруденційні показники розраховуються Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством. Відхилень значень пруденційних показників від нормативних значень, встановлених чинним законодавством, не виявлено, тому ступінь ризику Товариства є дуже низьким.

 

Інша фінансова інформація.

Аналіз показників фінансового стану.

Для характеристики фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року були застосовані показники фінансової звітності ТОВ «ФК «ДБК-КАПІТАЛ». Аналіз фінансового стану проводився з застосуванням коефіцієнтів.

 

Аналіз ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Цей коефіцієнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно. Нормативне значення цього показника повинно бути не меншим 0,2-0,5.

Коефіцієнт розраховується за формулою:

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові Кошти + Грошові Еквіваленти + Короткострокові Фінансові Вкладення = 1030/345 = 2,98 (у 2015 р.);

У 2014 р. (229/696 = 0,32)

Короткострокові Зобов’язання

 

Коефіцієнт загальної ліквідності:

Цей коефіцієнт дає уявлення, як Товариство зможе погасити поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок поточних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показує, скільки гривень поточних активів Товариства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Коли поточні активи перевищують по сумі поточні зобов’язання, Товариство може розглядатися як успішно функціонуюче. Норматив цього коефіцієнта 1,0-2,0 свідчить про задовільний стан ліквідності активів Товариства. Критичне значення коефіцієнту покриття прийняте тотожним 1,0.

 

Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності = Грошові Кошти + Грошові Еквіваленти + Дебітори + Запаси + Витрати/Короткострокові Зобов’язання

 

 

Показник

31.12.2014 р.

31.12.2015 р.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

13,26

29,15

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,32

2,99

 

 

Аналіз платоспроможності.

Коефіцієнт фінансової стійкості.

Цей коефіцієнт визначає частку коштів власників Товариства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Він характеризує здатність Товариства виконувати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від запозичених коштів. Чим вище значення цього показника, тим більш фінансово стійке, стабільне та незалежне від кредиторів Товариство. Коли його значення рівне 1 (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Але практично підприємство є фінансово стійким при умові, що частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів складає не менше 50 відсотків.

Коефіцієнт розраховується по формулі:

 

Коефіцієнт фінансової стійкості = Власний капітал Активів

 

Показник

31.12.2014 р.

31.12.2015 р.

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,99

0,99

 

Коефіцієнт структури капіталу

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

 

Коефіцієнт структури капіталу = Кредиторська Заборгованість/ Власний Капітал

 

Показник

31.12.2014 р.

31.12.2015 р.

Коефіцієнт структури капіталу(фінансування)

0,02

0,009

 

Даний коефіцієнт показує, що у Товариства на кожну одиницю власних коштів приходиться 0,009 одиниці запозичених коштів. Зменшення цього коефіцієнту, свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів, тобто про збільшення фінансової стійкості.

 

Аудиторами розраховано фінансові показники відповідно до Ліцензійних умов. Інформація стосовно розрахунку показників ліквідності (платоспроможності), фінансової стабільності та інших економічних показників діяльності Компанії. Слід зазначити, що всі фінансові коефіцієнти, розраховані на базі фінансових показників звітності Компанії, знаходяться в межах оптимальних значень для фінансових компаній.

 

 

 

 

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

 

Повне найменування аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

код за ЄДРПОУ

35449775

Номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ

№ 4126, видане рішенням Аудиторської палати України №188/3 від 26.03.2008 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 28.02.2013 р. № 265/3, дійсне до 28.02.2018 року.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг

0134 від 08.04.2014 р.

ПІБ ауди<