Оприлюднення звітності ТОВ "ФК" ДСК-Капітал "док. 4

                                                                                                                                           
                                                                                                                          КОДИ
    Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
  Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ДБК-Капітал"     за ЄДРПОУ 34509335
                    (найменування)                                        
                                                                                                                                           
    Звіт про власний капітал
                                                      за рік 20 15 р.                                          
                                                                                                                                           
                                                                                  Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
                                                                                                                                           
Стаття Код рядка Зареєстро-
ваний (пайовий) капітал
Капітал у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений капітал
Вилу-
чений капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000   30050                 7513     1113                 38676  
на початок року
Коригування: 4005                                             0  
Зміна облікової політики
Виправлення помилок 4010                                             0  
Інші зміни 4090                                             0  
Скоригований залишок на початок року 4095   30050     0     0     7513     1113     0     0     38676  
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100                           866                 866  
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                                             0  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111                                             0  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112                                             0  
Накопичені курсові різниці 4113                                             0  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114                                             0  
Інший сукупний дохід 4116                                             0  
Розподіл прибутку: 4200                                                                                                              
Виплати власникам (дивіденди)                                             0  
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                                             0  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відрахування до резервного капіталу 4210                                             0  
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215                                             0  
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220                                             0  
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225                                             0  
Внески учасників: 4240                                                                                                  
Внески до капіталу                                             0  
Погашення заборгованості з капіталу 4245                                             0  
Вилучення капіталу: 4260                                                                                                              
Викуп акцій (часток)                                             0  
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                                             0  
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                                             0  
Вилучення частки в капіталі 4275                                             0  
Зменшення номінальної вартості акцій 4280                                             0  
Інші зміни в капіталі 4290                                             0  
Інші зміни в капіталі 4291                                             0  
Разом змін у капіталі 4295   0     0     0     0     866     0     0     866  
Залишок 4300   30050     0     0     7513     1979     0     0     39542  
на кінець року
                                                                                                                                           
  Керівник                 Л.І.Бондаренко                                                
                                                                                         
  Головний бухгалтер             С.В.Танчик