Оприлюднення звітності ТОВ "ФК" ДСК-Капітал "док. 3

                                                                                                                                                 
                                                                                                                        КОДИ        
  Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01        
  Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ДБК-Капітал"     за ЄДРПОУ 34509335        
                    (найменування)                                                
                                                                                                                                                 
  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)        
  за 20 15 р.        
                                                                                                                                                 
                                                                                Форма N 3 Код за ДКУД 1801004        
                                                                                                                                                 
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року      
  1 2 3 4      
  І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 3000 2612 3655      
  Надходження від:      
  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
  Повернення податків і зборів 3005 - -      
  у тому числі податку на додану вартість 3006 - -      
  Цільового фінансування 3010 2 1      
  Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -      
  Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -      
  Надходження від повернення авансів 3020 - -      
  Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 24 489      
  Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -      
  Надходження від операційної оренди 3040 - -      
  Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -      
  Надходження від страхових премій 3050 - -      
  Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -      
  Інші надходження 3095 - -      
  Витрачання на оплату: 3100 ( 620 ) ( 143 )      
  Товарів (робіт, послуг)      
  Праці 3105 ( 308 ) ( 289 )      
  Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 153 ) ( 137 )      
  Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 718 ) ( 393 )      
  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 658 ) ( 341 )      
  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( - ) ( - )      
  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 60 ) ( 52 )      
  Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )      
  Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )      
  Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( 1 )      
  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( - ) ( - )      
  Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )      
  Інші витрачання 3190 ( 12 ) ( 11 )      
  Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   827     3171        
  II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 3200 - 9900      
  Надходження від реалізації:      
  фінансових інвестицій      
  необоротних активів 3205 - -      
  Надходження від отриманих: 3215 - 464      
  відсотків      
  дивідендів 3220 - -      
  Надходження від деривативів 3225 - -      
  Надходження від погашення позик 3230 18050 6000      
  Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 - -      
  Інші надходження 3250 - -      
  Витрачання на придбання: 3255 ( - ) ( - )      
  фінансових інвестицій      
  необоротних активів 3260 ( - ) ( 2 )      
  Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )      
  Витрачання на надання позик 3275 ( 18050 ) ( 15000 )      
  Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )      
  Інші платежі 3290 ( 26 ) ( 41 )      
  Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 26 )   1321        
  III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 3300 - -      
  Надходження від:      
  Власного капіталу      
  Отримання позик 3305 - -      
  Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -      
  Інші надходження 3340 - -      
  Витрачання на: 3345 ( - ) ( - )      
  Викуп власних акцій      
  Погашення позик 3350 ( - ) ( - )      
  Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( 4558 )      
  Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )      
  Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )      
  Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( - ) ( - )      
  Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )      
  Інші платежі 3390 ( - ) ( 240 )      
  Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   -   ( 4798 )      
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
  1 2 3 4      
  Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   801   ( 306 )      
  Залишок коштів на початок року 3405 229 535      
  Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -      
  Залишок коштів на кінець року 3415   1030     229        
                                                                                                                                                 
  Керівник                                 Л.І.Бондаренко                                              
                                                                                                                                                 
  Головний бухгалтер                                 С.В.Танчик