Оприлюднення звітності ТОВ "ФК" ДСК-Капітал "док. 2

                                                                                                                                                   
                                                                                                                      КОДИ            
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01            
Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ДБК-Капітал"     за ЄДРПОУ 34509335            
                  (найменування)                                                    
                                                                                                                                                   
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)            
                                            за рік 20 15 р.                                                    
                                                                                                                                                   
                                                                              Форма N 2 Код за ДКУД 1801003            
                                                                                                                                                   
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ          
                                                                                                                                                   
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Примітки  
1 2 3 4            
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2612 3655     10      
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -            
Премії підписані, валова сума 2011 - -            
Премії, передані у перестрахування 2012 - -            
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -            
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -            
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 493 ) ( - )            
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -            
Валовий: 2090 2119 3655            
прибуток            
збиток 2095 ( - ) ( - )            
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   -     -              
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   -     -              
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -            
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -            
Інші операційні доходи 2120 44 489     10      
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -            
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -            
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -            
Адміністративні витрати 2130 ( 666 ) ( 634 )            
Витрати на збут 2150 ( 54 ) ( 54 )            
Інші операційні витрати 2180 ( 10 ) ( 5 )            
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -            
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -            
Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 1433 3451            
прибуток            
збиток 2195 ( - ) ( - )            
Дохід від участі в капіталі 2200 - 0            
Інші фінансові доходи 2220 - 240            
Інші доходи 2240 - -            
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -            
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )            
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )            
Інші витрати 2270 ( 314 ) ( 41 )     10      
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   -     -              
Фінансовий результат до оподаткування: 2290 1119 3650            
прибуток            
збиток 2295 ( - ) ( - )            
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 253 ) ( 658 )     11      
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   -     -              
Чистий фінансовий результат: 2350 866 2992            
прибуток            
збиток 2355 ( - ) ( - )            
                                                                                                                                                   
II. СУКУПНИЙ ДОХІД            
                                                                                                                                                   
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Примітки  
1 2 3 4            
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   -     -              
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   -     -              
Накопичені курсові різниці 2410   -     -              
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   -     -              
Інший сукупний дохід 2445   -     -              
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   -     -              
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   -     -              
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   -     -              
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   866     2992              
                                                                                                                                                   
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ            
                                                                                                                                                   
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Примітки  
1 2 3 4            
Матеріальні затрати 2500 14 5            
Витрати на оплату праці 2505 422 378            
Відрахування на соціальні заходи 2510 151 134            
Амортизація 2515 19 21            
Інші операційні витрати 2520 617 155            
Разом 2550 1223 693            
                                                                                                                                                   
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ            
                                                                                                                                                   
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Примітки  
1 2 3 4            
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -            
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -            
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   -     -              
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   -     -              
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -            
                                                                                                                                                   
Керівник                                   Л.І.Бондаренко                                                                                
                                                                                                                                                   
Головний бухгалтер                                   С.В.Танчик